top of page

Servicevoorwaarden

 

Algemeen / Toepassingsgebied


De volgende algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door PL-Saunabetriebs GmbH Metropol-Sauna (hierna "Metropol-Sauna") in de gebouwen van Frankfurt en Essen en door bezoekers (hierna ook wel “bezoeker” genoemd) worden geaccepteerd. Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle andere contractuele en quasi-contractuele relaties die bestaan tussen de Metropol-Sauna en de bezoeker. Bij gebruikmaking van het dienstenaanbod van Metropol-Sauna worden deze Algemene Voorwaarden geacht bindend te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de directeur of wettelijk verplicht is. Afwijkende voorwaarden worden hierbij tegengesproken - behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Metropol-Sauna.

naleving van de voorwaarden


De bezoeker heeft het recht om vanaf het sluiten van het contract gebruik te maken van de diensten van de Metropol-sauna in de overeengekomen omvang. De bezoeker verplicht zich tot naleving van de in de sauna opgehangen huis- en gebruiksvoorschriften alsmede de instructies van het bedienend personeel. Persoonlijk door Metropol-Sauna verstrekte bonuskaarten zijn niet overdraagbaar, elke overdracht (met name verkoop) is verboden zonder schriftelijke toestemming van Metropol-Sauna.

openingstijden


De Metropol Sauna is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden te wijzigen. Alle prijzen kunnen op elk moment door Metropol-Sauna worden herberekend en aangepast. De automatisch gegenereerde vertaling in verschillende talen gepresenteerd op de website (www.Metropol-Sauna de en subpagina's) biedt niet-bindende informatie voor de gast. Ondanks het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid kan de aanbieder geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid of volledigheid van de vertaling aanvaarden.  

Gezondheid, gebruik fitnessapparatuur en sauna op eigen risico


De bezoeker is volledig verantwoordelijk voor zijn gezondheidstoestand. De bezoeker verzekert dat hij niet op de hoogte is van gezondheids- of lichamelijke beperkingen en/of medicijnen gebruikt die het gebruik van de saunafaciliteiten of fitnessapparatuur belemmeren. Handelen tegen beter weten en ander zelfdestructief gedrag gaat ten koste van de bezoeker. Het gebruik van de saunafaciliteiten en de fitnessapparatuur van de Metropol-sauna is vrijwillig en op eigen risico.

 

schade


Metropol-Sauna behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen in geval van wangedrag van de bezoeker. Dit geldt bijvoorbeeld voor misbruik van de internetstations (gebruik of download van illegale inhoud, strafrechtelijk gedrag enz.) of schade aan het Metropol-Sauna-terrein of de gebruiks- en inrichtingsvoorwerpen ervan.


Bij beschadiging, vermissing of grove vervuiling van de volgende zaken is een vergoeding verschuldigd van: EUR 12 per paar badschoenen; EUR 6 per handdoek; 20 euro per sleutel en/of slot; 45 euro per pin van de krachtcentrale; EUR 20 per loopbandsleutel; 50 euro per zender. Voor grove vervuiling van andere zaken of het terrein van de Metropol sauna is de verantwoordelijke bezoeker een schadevergoeding van EUR 30,00 verschuldigd.

Voor valse alarmen van de automatische brandmeldinstallatie veroorzaakt door grove nalatigheid (met name het roken van tabaksproducten buiten de toegestane gebieden) eisen wij een schadevergoeding van minimaal € 750,- voor de inzet van de brandweer, eventuele keuring van de melder en gederfde inkomsten wegens bedrijfsstoringen.


Metropol-Sauna behoudt zich het recht voor om verdere schadevergoeding te vorderen. Het staat de bezoeker vrij om aan te tonen dat de schade minder was.

 

privacy


Opmerking volgens § 33 BDSG: naam en adres van de bezoeker en andere noodzakelijke gegevens worden in geautomatiseerde bestanden opgeslagen in het geval van contante betaling. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens niet doorgegeven aan derden die niet bij het gebruik van de sauna/contractverwerking zijn betrokken.

 

camera bewaking


Wij willen u erop wijzen dat het terrein van de Metropol sauna (met name lockers, kassaruimte, whirlpool, bar, ingangen) onder videobewaking staat. Opnames worden alleen op verzoek aan de opsporingsinstanties ter beschikking gesteld - voor zover en zolang dit in individuele gevallen noodzakelijk is voor de veiligheid van onze gasten en voor de opsporing van strafbare feiten. De opnames worden vertrouwelijk behandeld, zijn technisch veilig en worden niet toegankelijk gemaakt voor bezoekers of personeel. Alle videogegevens worden uiterlijk na 10 dagen verwijderd. De relevante bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming worden nageleefd

 

Beperking van de aansprakelijkheid


Metropol-Sauna of haar plaatsvervangende agenten zijn alleen aansprakelijk voor schade in verband met deze overeenkomst, ongeacht de juridische reden, in geval van opzet of grove schuld. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder voor onvoorziene gebeurtenissen, politieke invloeden, oorlog en natuurrampen. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Het bedrag van de vergoeding is beperkt tot het bedrag van de prijs van de bemiddelde dienst. Voor meegebrachte kleding en andere voorwerpen, in het bijzonder kostbaarheden en geld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De aansprakelijkheidsbeperking geldt slechts voor zover de wet niets anders voorschrijft. Aansprakelijkheid voor verder weg gelegen gevolgschade of indirecte schade is eveneens uitgesloten in geval van nalatigheid.

 

Overige bepalingen


Voor alle geschillen tussen de bezoeker en Metropol-Sauna, om welke juridische reden dan ook, wordt Frankfurt aM overeengekomen als bevoegde rechtbank, op voorwaarde dat de bezoeker een handelaar is in de zin van het Wetboek van Koophandel, de bezoeker geen algemene bevoegde rechtbank heeft in de Bondsrepubliek Duitsland of na het sluiten van het contract zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft verplaatst buiten de reikwijdte van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of dit niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

Op alle geschillen tussen de bezoeker en Metropol-Sauna is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.  De ondernemer verplicht zich niet om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht.

Frankfurt am Main, 01 oktober 2019

bottom of page